Επεμβάσεις Μαστού

Βιοψίες Μαστού

Οποιαδήποτε αλλοίωση κρίνεται κλινικά ή ακτινολογικά ύποπτη (BI-RADS 4-5), χρήζει βιοψίας.

Παλαιότερα, η βιοψία μιας αλλοίωσης του μαστού γινόταν στο χειρουργείο. Στις περιπτώσεις μάλιστα μη ψηλαφητής βλάβης γινόταν σήμανση της ύποπτης περιοχής με συρμάτινο οδηγό (hook wire) είτε στερεοπτακτικά είτε υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση για να μπορεί στη συνέχεια αυτή να αφαιρεθεί στο χειρουργείο.

Σήμερα όμως γνωρίζουμε ότι η προεγχειρητική διάγνωση των αλλοιώσεων του μαστού είναι υψίστης σημασίας, καθώς από τη μια μεριά αποφεύγεται η άσκοπη χειρουργική επέμβαση στις περιπτώσεις που η βιοψία αποδεικνύει μία καλοήθη αλλοίωση και από την άλλη, σε περίπτωση κακοήθειας, μπορεί να γίνει σωστός σχεδιασμός της χειρουργικής παρέμβασης.

Οι κύριες ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι που εφαρμόζονται πλέον για την προεγχειρητική διάγνωση περιλαμβάνουν την κυτταρολογική εξέταση δια λεπτής βελόνης (συνήθως 21-23 gauge) και την ιστολογική βιοψία δια κόπτουσας βελόνης (συνήθως 8-14 gauge).

Και στις δύο περιπτώσεις μπορεί να γίνει καθοδήγηση από μαστογράφο (στερεοταξία) ή από υπερηχοτομογράφο ώστε να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ακρίβεια.

Βιοψία δια λεπτής βελόνας

Βιοψία διά κόπτουσας βελόνας

Στερεοτακτική βιοψία μαστού

Χειρουργική βιοψία

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λεωφόρος Κηφισίας 23, Αμπελόκηποι T.K 11523

info@breastcure.gr