Καρκίνος Μαστού

Σταδιοποίηση

Στάδια του Καρκίνου του Μαστού

Η σταδιοποίηση μιας ασθενούς με καρκίνο του μαστού είναι η ταξινόμηση της νόσου ανάλογα με το μέγεθος του πρωτοπαθούς όγκου (Τ), την προσβολή των σύστοιχων μασχαλιαίων λεμφαδένων (Ν) και την παρουσία ή όχι μεταστάσεων (Μ).

Αυτό το σύστημα σταδιοποίησης (ΤΝΜ της American Joint Committee on Cancer, AJCC) μας επιτρέπει να κάνουμε μια στατιστική πρόγνωση της πορείας της ασθενούς, αλλά και μας βοηθά σε συνδυασμό με άλλους προγνωστικούς και προβλεπτικούς βιολογικούς παράγοντες στην επιλογή της πλέον κατάλληλης θεραπείας για τη συγκεκριμένη ασθενή.

Αναλυτικά τα στάδια του Καρκίνου του Μαστού:

Σταδιοποίηση όγκου-Tumor (T)

ΤΧ           Αδυναμία εκτίμησης του πρωτοπαθούς όγκου
Τ0           Απουσία ενδείξεων πρωτοπαθούς όγκου
Τis          Καρκίνος in situ

Ενδοπορικός

Λοβιακός

Νόσος Paget της θηλής

Τ1    Πρωτοπαθής όγκος μεγίστης διαμέτρου ≤ 2 cm

 • Τ1mic     Μικροδιήθηση μεγίστης διαμέτρου ≤ 0.1 cm
 • Τ1a           Πρωτοπαθής όγκος μεγίστης διαμέτρου ≤ 0.5 cm
 • Τ1b          Πρωτοπαθής όγκος μεγίστης διαμέτρου >0.5 και ≤ 1.0 cm
 • Τ1c           Πρωτοπαθής όγκος μεγίστης διαμέτρου >1.0 και ≤ 2.0 cm
Τ2           Πρωτοπαθής όγκος μεγίστης διαμέτρου >2.0 και ≤ 5.0 cm
Τ3           Πρωτοπαθής όγκος μεγίστης διαμέτρου >5.0 cm
Τ4  Πρωτοπαθής όγκος με επέκταση στο θωρακικό τοίχωμα ή και στο δέρμα

 • Τ4a    Επέκταση στο θωρακικό τοίχωμα (δεν συμπεριλαμβάνει τον             μείζονα θωρακικό μυ)
 • Τ4b   Οίδημα (φλοιός πορτοκαλιού), εξέλκωση, διήθηση, δορυφόρα οζίδια στο δέρμα του μαστού
 • Τ4c    Συνύπαρξη T4a και Τ4b
 • Τ4d   Φλεγμονώδης καρκίνος

 

Σταδιοποίηση επιχώριων λεμφαδένων-Nodes (N) (Παθολογοανατομική ταξινόμηση)

Απαιτεί την εξαίρεση των λεμφαδένων τουλάχιστον του επιπέδου Ι.

Διαμορφώνεται ως εξής:

pΝΧ       Αδυναμία εκτίμησης των επιχωρίων λεμφαδένων (π.χ. μη επαρκής εκτομή ή παλαιότερη αφαίρεση)
pΝ0        Απουσία μετάστασης στους επιχώριους λεμφαδένες
pΝ1        Μετάσταση σε 1-3 ομόπλευρους μασχαλιαίους λεμφαδένες ή/και σε μη κλινικά διηθημένους έσω μαστικούς λεμφαδένες

 • pN1mi Μικρομετάσταση (<0.2 εκ.)
 • pN1a   Μετάσταση σε 1-3 ομόπλευρους μασχαλιαίους λεμφαδένες
 • pN1b   Μετάσταση σε μη κλινικά διηθημένους έσω μαστικούς λεμφαδένες
 • pN1c   Μετάσταση σε 1-3 ομόπλευρους μασχαλιαίους λεμφαδένες ή/και σε μη   κλινικά διηθημένους έσω μαστικούς λεμφαδένες
pΝ2        Μετάσταση σε 4-9 ομόπλευρους μασχαλιαίους λεμφαδένες ή σε κλινικά διηθημένους έσω μαστικούς λεμφαδένες χωρίς κλινική εικόνα μετάστασης στους μασχαλιαίους λεμφαδένες

 • pN2a     Μετάσταση σε 4-9 ομόπλευρους μασχαλιαίους λεμφαδένες (σε έναν εκ των οποίων >0.2 εκ)
 • pN2b     Μετάσταση σε κλινικά διηθημένους έσω μαστικούς λεμφαδένες χωρίς κλινική εικόνα μετάστασης στους μασχαλιαίους λεμφαδένες
pΝ3        Μετάσταση σε >10 ομόπλευρους μασχαλιαίους λεμφαδένες, ή σε ομόπλευρους υπερκλείδιους λεμφαδένες ή σε ομόπλευρους υποκλείδιους λεμφαδένες, ή σε κλινικά διηθημένους έσω μαστικούς λεμφαδένες και συγχρόνως κλινική εικόνα μετάστασης σε 1 τουλάχιστον από τους μασχαλιαίους λεμφαδένες

 • pN3a     Μετάσταση σε >10 ομόπλευρους μασχαλιαίους λεμφαδένες ή σε υποκλείδιους λεμφαδένες
 • pN3b     Μετάσταση σε κλινικά διηθημένους έσω μαστικούς λεμφαδένες και συγχρόνως κλινική εικόνα μετάστασης σε 1 τουλάχιστον από τους μασχαλιαίους λεμφαδένες
 • pN3c      Μετάσταση σε ομόπλευρους υπερκλείδιους λεμφαδένες

 

Σταδιοποίηση απομακρυσμένων μεταστάσεων (Μ)

Ανάλογα με την ανάδειξη ή όχι απομακρυσμένων μεταστάσεων το σύστημα ΤΝΜ περιέχει τρείς υποκατηγορίες:

MX       Αδυναμία εκτίμησης ύπαρξης μεταστάσεων
M0        Απουσία μεταστάσεων
M1        Ύπαρξη μεταστάσεων

Με βάση τις παραπάνω επιμέρους παραμέτρους η τελική σταδιοποίηση περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

ΣΤΑΔΙΟ T N M
0 Tis N0 M0
I T1 N0 M0
IIA T0-T1 N1 M0
IIB T2

T3

N1

N0

M0

M0

IIIA T0-T2

T3

N2

N1 –N2

M0

M0

IIIB T4 N0-N2 M0
IIIC Κάθε T N3 M0
IV Κάθε T Κάθε N M1

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λεωφόρος Κηφισίας 23, Αμπελόκηποι T.K 11523

info@breastcure.gr