Η μελέτη SENTINA (SENTInel NeoAdjuvant)

Η μελέτη SENTINA (SENTinel NeoAdjuvant) δημοσιεύτηκε το 2013 και σχεδιάστηκε για να αξιολογήσει τον χρόνο στον οποίο πρέπει να διενεργείται η βιοψία λεμφαδένα φρουρού σε ασθενείς με καρκίνο μαστού που λαμβάνουν προεγχειρητική χημειοθεραπεία.

Πρόκειται για μία προοπτική πολυκεντρική μελέτη που περιελάμβανε 1737 ασθενείς με καρκίνο μαστού από 103 κέντρα της Γερμανίας και της Αυστρίας, που υπεβλήθησαν σε προεγχειρητική χημειοθεραπεία.

Τα σημαντικότερα αποτελέσματα της μελέτης SENTINA ήταν ότι η βιοψία του λεμφαδένα φρουρού έχει χαμηλότερα ποσοστά επιτυχίας ανίχνευσης και χαμηλότερη ακρίβεια (υψηλότερα ποσοστά ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων) σε ασθενείς που μετά την προεγχειρητική χημειοθεραπεία μετατράπηκαν από κλινικά θετικές για μασχαλιαίους λεμφαδένες σε κλινικά αρνητικές.

Ωστόσο, σε αυτές τις ασθενείς η αποτελεσματικότητα της μεθόδου αυξάνεται και τα ποσοστά των ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων μειώνονται όταν χρησιμοποιούνται συνδυαστικά οι μέθοδοι ανίχνευσης του φρουρού λεμφαδένα (μπλε χρωστική και ραδιοϊσότοπο) και όταν αφαιρούνται για παθολογοανατομική εξέταση περισσότεροι από δύο φρουροί λεμφαδένες.

Συνεπώς, η επιλογή των ασθενών που θα υποβληθούν μετά τη συστηματική θεραπεία σε βιοψία φρουρού λεμφαδένα, η χρήση της διπλής μεθόδου ανίχνευσης αυτού και η αφαίρεση περισσοτέρων από δύο φρουρών λεμφαδένων μπορεί να μειώσει τα ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα και να βελτιώσει τα ποσοστά επιτυχούς ανίχνευσης του φρουρού λεμφαδένα.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λεωφόρος Κηφισίας 23, Αμπελόκηποι T.K 11523

info@breastcure.gr